Beretning

Dyssegaards Grundejerforening

Beretning for 2020

Udarbejdet af Mogens Laursen

til generalforsamlingen den. 3.april 2020

Endnu et år er gået, og det er blevet tid at gøre status.

Året 2019 lignede i det store og hele året 2018, hvad aktiviteter angår.

Udover generalforsamling i foråret, Sct. Hans og banko blev der dog tid til at få en guidet tur rundt i en have på 5. sal på Østerbro den 2.august. Haven navn er Østergro. Det blev en spændende og på mange måder interessant oplevelse at se, hvordan man på taget af en industribygning kan finde på at etablere en have med både træer, grøntsager, høns og en lille restaurant. Desværre kunne vi ikke få den guidede tur en lørdag, hvorfor vi ikke var så mange, som der var plads til.

Sct. Hansaften 2019
Spejderne havde igen gjort sig umage med at gøre det festligt for både børn og voksne. Der var sædvanen tro bl.a. snobrødsbagning og kast med flødeboller. Vores ”husorkester” og sangere fra Jazz-bandet Opus Pokus underholdt på fortrinlig vis igen.

Banko
Vi afholdt igen i 2019 vort populære bankospil i november måned med mange flotte præmier skænket af de lokale handlende. Her skal der igen lyde en stor tak til vores sponsorer.

I år påregner vi også at afholde banko 2.november, men på grund af Coronaen, bliver det først afgjort senere på året, om det kan lade sig gøre.

Vedtægter
Som det blev nævnt på generalforsamlingen 16.april 2019, blev vedtægtsændringerne, som de forelå til generalforsamlingen vedtaget, men i henhold til lovene kunne de ikke vedtages, da vedtægtsændringer skal vedtages når mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og at beslutning tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Da dette ikke var tilfældet blev en ekstraordinær generalforsamling fastsat til 24.april, hvor vedtægtsændringerne blev enstemmig vedtaget i henhold til lovene.

Park og Vej
Igennem hele 2019 har vi haft en tæt dialog med kommunens Park og Vej. Møderne har dels været på rådhuset og dels på åstedet, dvs. i lokalområdet, hvor vi har haft forskellige punkter på dagsordenen. Vi savner dog at kommunen følger op de tiltag, som de lovede kunne være med til at forbedre forholdene særlig på Munkely. Her blev vi bl.a. lovet opsætning af stopforbudsskilte på begge sider af vejen omkring skråparkeringen.

Endvidere blev vi lovet flyers til at sætte i bilruderne på de biler, der trodser forbuddet.

På Dyssegårdsvej er der ifølge Park og Vej ikke ret meget at gøre, da målinger har vist, at hastighederne ikke giver anledning til yderligere hastighedsnedsættende foranstaltninger.

Projekt Svanemølle Skybrudstunnel
Som I har kunnet læse i vores nyhedsbreve og på vores hjemmeside, har vi været i meget tæt dialog med Hofor og deres teknikere, for at forsøge at få ændret linjeføringen længere mod syd ud for Dyssegårdsparken. Vi havde det første orienteringsmøde på rådhuset møde 18.februar 2019, hvorefter vi straks sendte de første indsigelser mod projektet. Efter at have fået svarskrivelse, indsendte vi atter indsigelse til både Hofor, Miljøstyrelsen og Fredningsmyndighederne.

Trods ihærdige forøg og dialog også med Park og Vej, må vi nok se i øjnene, at linjeføringen bliver, som Hofor har planlagt. Der vil komme en del aktiviteter i og omkring parken i en længere årrække i forbindelse med udgravning ti den store skakt, der skal ligge ud for spejderhytten. Endvidere vil området omkring parken blive belastet med en del støj og tung trafik.

Trekanten ved Søborg Hovedgade – Vangedevej
Som det nok er de fleste bekendt, har kommunen nu fået etableret et lille frirum på trekanten Søborg Hovedgade/Vangedevej. Efter at en del af de store træer er fældet, gav det både plads og lys til trekanten, som nu er udstyret med lidt legeredskaber til glæde for de børn, der kommer forbi.

Dyssegård Bibliotek
Som vi tidligere har fortalt, har Dyssegaards Grundejerforening fået lov til at opsætte en montre på Dyssegård Bibliotek. Her vil vi løbende reklamere for grundejerforeningen ved bladet Dyssegaards Nyt og lidt nostalgisk blikfang.

Fjernvarme
Der er ikke noget nyt om fjernvarmesituationen i Gentofte Kommune, men mon ikke den megen debat om grøn energi vil sætte skub i den videre udbygning af fjernvarmen i Gentofte Kommune.

Fællerådet
I årets løb har vi haft en del møder i fællesrådet og med Plan og Byg. Her er det i hovedsagen bekymringer omkring de mange nye bebyggelser, renoveringer og tilbygninger, der i visse dele af kommunen giver anledning til store problemer. Det drejer sig hovedsagelig om fortætning, hvor naboer ikke altid er enige med kommunen i deres fortolkning af gældende love og regler.

Dyssegaards Nyt
Bladet udkommer som sædvanligt 2 gange om året. Det er der ikke ændret ved.

Nyhedsbreve

Alle, der har oplyst mailadresse vil få nyhedsbrevet. Det er derfor vigtigt, at I er eller bliver registreret i vores medlemskartotek med mailadresse.
Da vi begyndte med udsendelse af Nyhedsbreve, forestillede vi os at det ville udkomme ca. en gang om måneden, men vi må erkende at der ikke hver måned er nyheder, der kræver udsendelse af mail til alle medlemmer med mailadresse. Derfor er det tanken, at der vil komme et Nyhedsbrev, når der reelt er noget, som kan have medlemmernes interesse.

Velkomstfolder
I 2019 begyndte vi at uddele velkomstfoldere til nytilflyttere, og det har giver en del nye medlemmer. Har nogen lyst til at tage et par foldere med hjem for at dele dem ud til naboer og andre, som ikke er medlemmer, ligger der en stak man kan tage fra, ved udgangen.

Økonomien
er fortsat meget stabil. Også i 2019 havde vi et mindre overskud, hvilket giver en egenkapital ved årets udgang på ca. kr. 96.000,00

Der er derfor stadig plads til at I kan komme med forslag til aktiviteter, som Dyssegaards Grundejerforening kan yde bidrag til. Har du en ide til et arrangement eller foredrag, må du meget gerne sende det til formanden. Det gælder i særlig høj grad også, hvis der er nogen, der har ideer til aktiviteter, som børn kan have glæde af.

Hjemmeside
Vi vil opfordre Jer til at besøge vores hjemmeside, hvor vi vil holde Jer opdateret med aktuelle nyheder og kommende arrangementer.

Guidet tur med Dyssegaards Grundejerforening.
Bestyrelsen har besluttet at afholde en årlig aktivitet udover generalforsamlingen, Sct. Hans og Bankospil, når økonomien tillader det.

Nu, da Gentofte Rende er færdigudbygget, vil vi forsøge at få Park og Vej til at fortælle om hele det store projekt, som Gentofte Rende har været udsat for. Det vil vi vende tilbage til, når vi har fået en aftale i stand.

Hermed vil jeg overgive beretningen til debat i forsamlingen.

 

9.april 2020/ML