Beretning

Dyssegaards Grundejerforenings generalforsamling 2019

Beretning for 2019
Udarbejdet af Mogens Laursen til generalforsamlingen 24.april 2019

Endnu et år er gået, og det er blevet tid at gøre status. Året 2018 var på mange måder et skelsættende år for foreningen.

Efter generalforsamlingen, som gav anledning til udskiftning på flere poster i bestyrelsen, var det også et år, hvor foreningen kunne invitere til 75 års jubilæum. I den anledning fik vi besøg af Gentoftes borgmester Hans Toft, der kunne overrække den afgående formand Georg Sandersen og den nye formand Mogens Laursen en gave, som den dag i dag kan besigtiges i en montre på Dyssegårds Bibliotek. Her er også ekstra blade, som gerne må tages med hjem og udleveres til gode naboer, som endnu ikke er medlemmer.

Sct. Hansaften 2018
vil nok gå over i historien som en af de mest tørre af slagsen, så på grund af det generelle forbud mod afbrænding, måtte vi undvære bålet denne aften. Vi var den eneste grundejerforening i Gentofte kommune, som denne aften fik fornøjelsen af at lytte til borgmester Hans Tofts tale, fordi alle andre grundejerforeninger aflyste deres Sct. Hansaften på grund af afbrændingsforbuddet. Opus Pokus leverede traditionen tro et festfyrværkeri af musik og sang. Vi fik, trods manglende bål, lejlighed til at synge med på flere af de udleverede sange incl. midsommervisen. Det var som sædvanlig hyggeligt.
Spejderne havde igen i år gjort sig umage med at gøre det festligt for både børn og voksne. Der var sædvanen tro bl.a. snobrødsbagning og kast med negerboller.

Banko
Vi afholdt igen i 2018 vort populære bankospil i november med mange flotte præmier skænket af de lokale handlende. Her skal igen lyde en stor tak til de handlende.
I år vil der naturligvis også afholdes banko, men vi vil gerne appellere til at det kun er for husstande, der er medlemmer af Dyssegaards Grundejerforening.

Vedtægter
Bestyrelsen har igennem de sidste måneder ønsket at ændre i Dyssegaards Grundejerforenings love eller vedtægter. Det er der kommet en ny vedtægt ud af. For at den skal kunne træde i kraft, skal den iflg. gældende love godkendes på en ordinær generalforsamling. Det er derfor på dagsordenen, at vi i aften skal beslutte, om de nugældende love kan erstattes af bestyrelsens forslag.

Alle har haft mulighed for at gennemlæse vores gældende love og bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, som er udsendt pr. mail til medlemmerne.

I de nuværende love står der: ”Til vedtægternes forandring og til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og at beslutning tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis generalforsamlingen ikke er således beslutningsdygtig, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal en ny generalforsamling afholdes senest 30 dage efter med et varsel af ikke under 10 dage, og på denne generalforsamling kan beslutning tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal.”

Det betyder, at vi i aften skal tage stilling til ændringerne i vedtægterne, og da vi ikke kan mønstre 1/3 af medlemmerne, skal vi afholde en ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage og med mindst 10 dages varsel.

Bestyrelsen foreslår derfor, at vi afholder en ekstraordinær generalforsamling 16.maj 2019 kl. 19 i Dyssegårdskirkens mødelokale. Her skal det så besluttes om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne kan godkendes og her er man beslutningsdygtig og kan vedtage ændringerne med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødtes antal.

Efter udsendelsen af forslaget til vedtægtsændringer, er der kommet et par kosmetiske rettelser, som jeg nu vil vise på væggen her bag mig.

Hvis der er nogen, der vil have de ændrede vedtægter med hjem, ligger der nogle eksemplarer på bordene ved bestyrelsen.

Park og Vej
Igennem hele 2018 har vi haft en tæt dialog med kommunens Park og Vej. Møderne har dels været på rådhuset og dels på åstedet, dvs. i lokalområdet, hvor vi har haft forskellige punkter på dagsordenen.
Vi har haft møde ved Renden, hvor vi har fået forklaret planerne for renovering af Renden, og hvad det bl.a. betyder for den lokale trafik.

Vi har også haft møder om trafikken på Dyssegårdsvej og på Munkely. Mødet på Dyssegårdsvej blev afholdt på Dyssegårdsskolen, hvor alle fik mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til mulige løsninger. Der er ikke meget at gøre for Park og Vej, da vejens karakter gør, at der ikke må foretages drastiske ændringer. Derimod kan vi alle være med til at støtte op om kommunens strategi for at ændre folks adfærd.

Mødet om Munkely blev i første omgang holdt på rådhuset, men da det viste sig svært at komme til enighed på mødet, blev det besluttet at afholde et ekstra møde på Munkely, hvor der blev fortalt om problemerne fra beboernes side og folkene fra Par og Vej lyttede og kom også med konkrete forslag til løsninger. Vi ser frem til at Park og Vej fører forslagene ud i livet og vil være der i dialogen med dem, indtil beboerne er tilfredse.

Projekt Svanemølle Skybrudstunnel
Som I nok har set i sidste nummer af Dyssegaards Nyt, er vi også opmærksomme på, hvad der sker i forbindelse med det store anlægsarbejde, der hedder Projekt Svanemølle Skybrudstunnel. Her har vi deltaget i et stort møde på rådhuset, hvor repræsentanter for kommune og entreprenører fortalte i meget foreløbige termer, hvad der er i vente i forbindelse med forebyggelsen mod skybrud.
Vi har til Miljøstyrelsen indsendt et indlæg, hvor vi protesterer mod at en kæmpeskakt anlægges i Dyssegårdsparken. Vi foreslår, at skakten flyttes syd for Søborghusrenden.
Derudover har vi haft direkte dialog efterfølgende med Park og Vej, samt Novafos og entreprenørerne.
Der ligger et enkelt eksemplar af de foreløbige planer om projektet her ved min side.
Fællerådet
I årets løb har vi haft en del møder i fællesrådet og med Plan og Byg. Her er det i hovedsagen bekymringer omkring de mange nye bebyggelser, renoveringer og tilbygninger, der i visse dele af kommunen giver anledning til store problemer. Det drejer sig hovedsagelig om fortætning, hvor naboer ikke altid er enige med kommunen i deres fortolkning af gældende love og regler.

Dyssegaards Nyt
Den nye bestyrelse drøftede straks efter konstitueringen efter sidste års generalforsamling, at man ville forsøge at få trykt bladet i farver. Det viste sig hurtigt, at det kunne udføres uden ekstraomkostninger, hvorfor bladet fremover vil komme i farver.

Nyhedsbreve
Vi er nu ved at komme ind i en rutine med udsendelse af nyhedsbreve ca. en gang om måneden. Det har bl.a. vist sig at have den effekt, at vi hurtigt kan få spørgsmål og kommentarer fra medlemmer. Disse spørgsmål og kommentarer har vi så kunnet bruge i forbindelse med vores møder med Park og Vej. Hermed er kommandovejen fra det enkelte medlem blevet væsentlig kortere. Det skal lige i parentes bemærkes, at nyhedsbrevene bliver udsendt til dem, der har oplyst mailadresse til os. Andre må nøjes med bladet, der nu kun udkommer 2 gange om året.

Velkomstbreve
Det har længe været bestyrelsen ønske at få fabrikeret en lille velkomstfolder, som kunne ligge på Biblioteket og ved arrangementer, som grundejerforeningen afholder. Her kan man så tage et par stykker og putte dem i postkassen hos de naboer, der ikke er medlemmer. Endvidere er det tanken, at grundejerforeningen sørger for at nytilflyttere efter at have boet i området et par måneder, kan få folderen sammen med bladet. Herved håber vi at kunne øge kendskabet til foreningen og dermed få større gennemslagskraft overfor kommunen.

Økonomien
er fortsat meget stabil. Også i 2018 havde vi et mindre overskud, hvilket giver en egenkapital ved årets udgang på ca. kr. 105.000,00, selvom vi i 2018 fejrede 75 års jubilæum. Der er derfor stadig plads til at I kan komme med forslag til aktiviteter, som Dyssegaards Grundejerforening kan yde bidrag til. Det gælder i særlig høj grad også, hvis der er nogen, der har ideer til aktiviteter, som børn kan have glæde af.

Kommende aktiviteter

Hjemmeside
For at en hjemmeside er attraktiv, må den hele tiden være op to date. Derfor har bestyrelsen besluttet at skifte hjemmesidens udseende. Det er ikke kun for at få et nyt look, men også fordi vi på den måde integrerer vores hjemmesideleverandør med vores leverandør af medlemsregistreringssystemet. Vi håber I vil tage godt imod vores nye hjemmeside, når den snart er færdig.

Guidet tur med Dyssegaards Grundejerforening.
Bestyrelsen har besluttet at afholde en årlig aktivitet udover generalforsamlingen, Sct. Hans og Bankospil, når økonomien tillader det.

Derfor har vi bestilt en guided rundvisning i Østergro, som er en økologisk tagfarm på Østerbro.

Formålet er at skabe en lokal, bæredygtig fødevareproduktion i byen og give borgere mulighed for at følge et økologisk landbrug på tæt hold.
Vi har aftalt, at vi kommer. FREDAG den 2. August kl. 13.

Efter rundvisningen, der betales af foreningen og varer 1 time er der mulighed for at drikke kaffe/the og spise kage, som grundejerforeningen også betaler.

Deltagerantallet er begrænset til 30, hvorfor tilmelding bliver efter først til mølle princippet.
Deltagerne vil modtage besked om mødestedet.
Tilmeldingen kan foregå ved at sende en mail til formanden på foreningens mail: kontakt@dyssegaardsnyt.dk eller via hjemmesiden www.dyssegaardsnyt.dk. Tilmeldingen kan foretages fra 15.maj 2019 og indtil vi har nået 30 tilmeldinger. Man kan gå ind på foreningens hjemmeside og følge udviklingen fra 15.maj 2019.

Æresmedlem
Georg vil du komme herop?
Inden jeg slutter min beretning, vil jeg gerne have forsamlingens tilslutning til at udråbe vores mangeårige og tidligere formand Georg Sandersen til æresmedlem. Georg har i den grad sat sit præg på foreningen og vi i bestyrelsen siger dig rigtig mange tak for de mange år, du har stået ved roret som formand. I særlig grad skal du have tak fordi du i overgangsfasen fra sidste års generalforsamling og til i dag har stået ved min side og gjort en stor del af mit arbejde muligt.
Jeg håber på forsamlingens accept af at gøre dig til ÆRESMEDLEM.
Her til sidst vil jeg sige tak for utrolig godt samarbejde i bestyrelsen. Uden en meget stor indsats fra alle i bestyrelsen, ville det ikke have været muligt for mig at komme igennem 2018 som formand.
Hermed vil jeg overgive beretningen til debat i forsamlingen.

9.april 2019/ML