Referat fra generalforsamlingen 24.april 2019

Referat fra Generalforsamling onsdag den 24. april 2019
Dyssegårdskirkens mødesal

Referent: Erik Stephansen

Det var glædeligt at se, at mange medlemmer var mødt til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Jørgen Løkke blev valgt som dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår.
Formanden Mogens Laursen aflagde beretningen:
Endnu et år er gået, og det er blevet tid at gøre status. Året 2018 var på mange måder et skelsættende år for foreningen.
Generalforsamlingen i 2018 gav anledning til udskiftning på flere poster i bestyrelsen. 2018 var det år, hvor foreningen kunne invitere til 75 års jubilæum. I den anledning fik vi besøg af Gentoftes borgmester Hans Toft, der kunne overrække den afgående formand Georg Sandersen og den nye formand Mogens Laursen en gave, som den dag i dag kan besigtiges i en montre på Dyssegårds Bibliotek. Her er også ekstra blade, som gerne må tages med hjem og udleveres til gode naboer, som endnu ikke er medlemmer.
Sct. Hansaften 2018 vil nok gå over i historien som en af de mest tørre af slagsen, så på grund af det generelle forbud mod afbrænding, måtte vi undvære bålet denne aften. Vi var den eneste grundejerforening, som denne aften fik fornøjelsen af at lytte til borgmester Hans Tofts tale, fordi alle andre grundejerforeninger aflyste deres Sct. Hansaften, på grund af afbrændingsforbuddet. Opus Pokus leverede traditionen tro et festfyrværkeri af musik og sang. Vi fik, trods manglende bål, lejlighed til at synge med på flere af de udleverede sange incl. Midsommervisen. Det var som sædvanlig hyggeligt.
Spejderne havde igen gjort sig umage med at gøre det festligt for både børn og voksne. Der var sædvanen tro bl.a. snobrødsbagning og kast med flødeboller.

Banko
Vi afholdt igen i 2018 vort populære bankospil i november med mange flotte præmier skænket af de lokale firmaer og handlende. Her skal igen lyde en stor tak til disse.
I år vil der naturligvis også afholdes banko, men vi vil gerne appellere til, at det kun er for husstande, der er medlemmer af Dyssegaards Grundejerforening.

Vedtægter
Alle har haft mulighed for at gennemlæse vores gældende love og bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, som er udsendt pr. mail til medlemmerne.
Bestyrelsen har igennem de sidste måneder ønsket at ændre i Dyssegaards Grundejerforenings love eller vedtægter. Det er der kommet en ny vedtægt ud af. For at den skal kunne træde i kraft, skal den iflg. gældende love godkendes på en ordinær generalforsamling. Det er derfor på dagsordenen, at vi i aften skal beslutte, om de nugældende love kan erstattes af bestyrelsens forslag.
I de nuværende love står der, at der ”Til vedtægternes forandring og til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og at beslutning tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis generalforsamlingen ikke er således beslutningsdygtig, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal en ny generalforsamling afholdes senest 30 dage efter med et varsel af ikke under 10 dage, og på denne generalforsamling kan beslutning tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal.”
Det betyder, at vi i aften skal tage stilling til ændringerne i vedtægterne, og da vi ikke kan mønstre 1/3 af medlemmerne, skal vi afholde en ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage og med mindst 10 dages varsel.
Bestyrelsen foreslår derfor at vi afholder en ekstraordinær generalforsamling 16.maj 2019 kl. 19 i Dyssegårdskirkens mødelokale. Her skal det så besluttes om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne kan godkendes, og her er man beslutningsdygtig og kan vedtage ændringerne med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødtes antal.

Park og Vej
Igennem hele 2018 har vi haft en tæt dialog med kommunens Park og Vej. Møderne har dels været på rådhuset og dels på åstedet, dvs. i lokalområdet, hvor vi har haft forskellige punkter på dagsordenen.
Vi har haft møde ved Renden, hvor vi har fået forklaret planerne for renovering af Renden, og hvad det bl.a. betyder for den lokale trafik.
Vi har også haft møder om trafikken på Dyssegårdsvej og på Munkely. Mødet på Dyssegårdsvej blev afholdt på Dyssegårdsskolen, hvor alle fik mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til mulige løsninger. Der er ikke meget at gøre for Park og Vej, da vejens karakter gør, at der ikke må foretages drastiske tiltag. Derimod kan vi alle være med til at støtte op om kommunens strategi for at ændre folks adfærd.
Mødet om Munkely blev i første omgang holdt på rådhuset, men da det viste sig svært at komme til enighed på mødet, blev det besluttet at afholde et ekstra møde på Munkely, hvor der blev fortalt om problemerne fra beboernes side og folkene fra Park og Vej lyttede og kom også med konkrete forslag til løsninger. Vi ser frem til, at Park og Vej fører forslagene ud i livet og vil være der i dialogen med dem, indtil beboerne er tilfredse.
Projekt Svanemøllen Skybrudstunnel
Som I nok har set i sidste nummer af Dyssegaards Nyt, er vi også opmærksomme på, hvad der sker i forbindelse med det store anlægsarbejde, der hedder Projekt Svanemøllen Skybrudstunnel. Her har vi deltaget i et stort møde på rådhuset, hvor repræsentanter for kommune og entreprenører fortalte i meget foreløbige termer, hvad der er i vente i forbindelse med forebyggelsen mod skybrud.
Grundejerforeningen har til Miljøstyrelsen indsendt et indlæg, hvor vi protesterer mod, at en kæmpeskakt anlægges i Dyssegårdsparken. Vi foreslår, at skakten flyttes syd for Søborghusrenden.
Derudover har vi efterfølgende haft direkte dialog om projektet med Park og Vej, samt Novafos og entreprenørerne.

Fællerådet
I årets løb har vi haft en del møder i fællesrådet og med Plan og Byg. Her er det i hovedsagen bekymringer omkring de mange nye bebyggelser, renoveringer og tilbygninger, der i visse dele af kommunen giver anledning til store problemer. Det drejer sig hovedsagelig om fortætning, hvor naboer ikke altid er enige med kommunen i deres fortolkning af gældende love og regler.

Dyssegaards Nyt
Den nye bestyrelse drøftede straks efter konstitueringen efter sidste års generalforsamling, at man ville forsøge at få trykt bladet i farver. Det viste sig hurtigt, at det kunne udføres uden ekstra omkostninger, hvorfor bladet fremover vil komme i farver. Det synes vi selv klæder bladet.

Nyhedsbreve
Vi er nu ved at komme ind i en rutine med udsendelse af nyhedsbreve ca. en gang om måneden. Det har bl.a. vist sig at have den effekt, at vi hurtigt kan få spørgsmål og kommentarer fra medlemmer. Disse spørgsmål og kommentarer har vi så kunnet bruge f.eks. i forbindelse med vores møder med Park og Vej. Hermed er kommandovejen fra det enkelte medlem blevet væsentlig kortere. Det skal lige i parentes bemærkes, at nyhedsbrevene bliver udsendt til dem, der har oplyst mailadresse til os. Andre må nøjes med bladet, der nu kun udkommer 2 gange om året.

Velkomstbreve
Det har længe været bestyrelsen ønske at få fabrikeret en lille velkomstfolder, som kunne ligge på Biblioteket og ved arrangementer, som grundejerforeningen afholder. Her kan man så tage et par stykker og putte dem i postkassen hos ens naboer, som ikke er medlemmer. Endvidere er det tanken, at grundejerforeningen sørger for at nytilflyttere efter at have boet i området et par måneder, kan få folderen sammen med bladet. Herved håber vi at kunne øge kendskabet til foreningen og dermed få større muligheder for at gøre Dyssegårdskvarteret endnu mere attraktivt.

Økonomien
er fortsat meget stabil. Også i 2018 havde vi et mindre overskud, hvilket giver en egenkapital ved årets udgang på ca. kr. 105.000,00, selvom vi i 2018 fejrede 75 års jubilæum. Der er derfor stadig plads til at, I kan komme med forslag til aktiviteter, som Dyssegaards Grundejerforening kan yde bidrag til. Det gælder i høj grad også, hvis der er nogen, der har ideer til aktiviteter, som børn kan have glæde af.

Kommende aktiviteter:

Hjemmeside
For at en hjemmeside er attraktiv, må den hele tiden være op to date. Derfor har bestyrelsen besluttet at skifte hjemmesidens udseende. Det er ikke kun for at få et nyt look, men også fordi vi på den måde integrerer vores hjemmesideleverandør med vores leverandør af medlemsregistreringssystemet. Vi håber, I vil tage godt imod vores nye hjemmeside, når den forhåbentlig snart er færdig.

Guidet tur med Dyssegaards Grundejerforening.
Bestyrelsen har besluttet at afholde en årlig aktivitet udover generalforsamlingen, Sct. Hans og Bankospil, når økonomien tillader det.
Derfor har vi bestilt en guided rundvisning i Østergro, som er en økologisk tagfarm på Østerbro.
Formålet er at skabe en lokal, bæredygtig fødevareproduktion i byen og give borgere mulighed for at følge et økologisk landbrug på tæt hold.
Vi har aftalt, at vi kommer fredag den 2. august kl. 13.
Efter rundvisningen, der betales af foreningen og varer 1 time, er der mulighed for at drikke en kop kaffe. Deltagerantallet er begrænset til 30, hvorfor tilmelding bliver efter først til mølle princippet.
Deltagerne vil modtage besked om mødestedet.
Tilmeldingen kan foregå ved at sende en mail til formanden på mail eller ved sms på mobil 25851946. Tilmeldingen kan foretages fra 1.maj 2019 og indtil vi har nået 30 tilmeldinger. Man kan gå ind på foreningens hjemmeside og følge udviklingen fra 1.maj 2019.

Æresmedlem
Inden jeg slutter min beretning, vil jeg gerne have forsamlingens tilslutning til at udnævne vores mangeårige og tidligere formand Georg Sandersen til æresmedlem. Georg har i den grad sat sit præg på foreningen og vi i bestyrelsen siger dig rigtig mange tak for de mange år, du har stået ved roret som formand. I særlig grad skal du have tak fordi du i overgangsfasen fra sidste års generalforsamling og til i dag har stået ved min side og gjort en stor del af mit arbejde lettere.
Jeg håber på forsamlingens accept at gøre Georg Sandersen til æresmedlem. Forsamlingen tilsluttede sig dette forslag.
Her til sidst vil jeg sige tak for utrolig godt samarbejde i bestyrelsen. Uden en meget stor indsats fra alle i bestyrelsen, ville det ikke have været muligt for mig at komme igennem 2018 som formand.

Hermed vil jeg overgive beretningen til debat i forsamlingen.
Under debatten blev der stillet spørgsmål om kommunens planer for vedligeholdelse af fortove. Formanden kunne svare, at spørgsmålet om planer for vedligeholdelse af fortove og vej har været på dagsordenen med Park og Vej ved flere møder, men kommunen vil ikke forpligte sig til faste planer. Georg Sandersen fortalte lidt om kommunens muligheder og opfordrede til, at man sender kommunen et praj, hvis man observerer fejl og mangler.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab
Jens V. Frederiksen gennemgik det reviderede regnskab for 2018 og forslag til budget for 2019.
Bestyrelsen foreslog uændret årskontingent for 2019, 130kr/husstand.
Forsamlingen godkendte regnskabet. Dog blev det bemærket, at underskrifterne vel var skrevet i 2019 og ikke i 2018 som anført.

4. Valg i henhold til vedtægterne.
Mogens Laursen og Erik Stephansen blev genvalgt til bestyrelsen.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørgen Løkke blev genvalgt som revisor, og Svend Ljungberg blev genvalgt som revisorsuppleant.

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til dagsordenen.

7. Grundejerforeningens vedtægter
Bestyrelsen stillede forslag om at ændre vedtægterne:
 småændringer og sproglige formuleringer, samt præcisering af, hvornår man er stemmeberettiget medlem.
 præcisering af hvem, der kan tegne foreningen (formand plus to bestyrelsesmedlemmer).
 kun én revisor og én revisorsuppleant, tidligere to.
 tilføjelse af ny paragraf (§12) om persondataforordningen, beskyttelse af personoplysninger.
Under debatten var der bl.a. et spørgsmål, om man skal bo i Dyssegårdsområdet for at være medlem. §3 i vedtægterne giver svaret, at enhver grundejer i Gentofte kommune kan være medlem. Omfanget af indholdet af den nye §12 blev drøftet, og paragraffen fik en kortere formulering, end forslaget angav.
Bestyrelsens forslag til revision af vedtægterne blev gennemgået i detaljer. Flere rettelser og præciseringer blev foreslået og noteret. Der var enighed om, at de reviderede vedtægter med de foreslåede rettelser kunne godkendes. Men, da antallet af tilstedeværende medlemmer var mindre end 1/3, skal ændringerne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling (jf. §8 i vedtægterne).

8. Øvrige indkomne forslag.
Der var ikke fremkommet forslag til dette punkt.

9. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling vil blive afholdt torsdag den 16. maj kl. 19:00 i Dyssegårdskirkens mødelokaler, eneste punkt på dagsordenen er vedtagelse af de revidere vedtægter.
Ellers ingen kommentarer under eventuelt.

Formanden afsluttede mødet og takkede for det store fremmøde og en god debat.
Efter mødet var der et indlæg om tyverisikring ved Per Kragh fra Bo Trygt, og Mark Fabricius Bennett fra firmaet Det3Øje, der præsenterede en enkel og prisbillig løsning til videoovervågning i hjemmet.