Vedtægter

Vedtægter af 24.april 2019

Vedtægter for Dyssegaards Grundejerforening Stiftet den 27.maj 1943

§ 1.

Foreningens navn er Dyssegaards Grundejerforening.

§ 2.

Foreningens formål er varetagelse af medlemmernes fællesinteresser på kommunale og lignende områder samt fremme af sammenholdet mellem grundejere i Gentofte kommune f. eks. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster, foredrag o. l.
Foreningen kan til de nævnte formåls fremme træde i samarbejde med de andre grundejerforeninger i Gentofte kommune, eventuelt også andre foreninger.

§ 3.

Som medlem af foreningen kan optages enhver grundejer i Gentofte kommune. Beslutning om optagelse træffes af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed.
Medlemsretten tabes ikke ved fraflytning fra kommunen under forudsætning af, at grund stadig ejes.
Æresmedlemmer kan udnævnes på forslag af bestyrelsen, når generalforsamlingen samtykker.

§ 4.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Medlemmer indmeldt efter 1. juli indbetaler 1/2 kontingent for den resterende del af regnskabsåret. Er kontingent ikke betalt senest 1. oktober, kan bestyrelsen slette vedkommende mellem af foreningen.
Udmeldelse af foreningen sker ordentligvis skriftligt til kassereren senest 8 dage før regnskabsårets udløb.
Udelukkelse af et medlem kan foretages af bestyrelsen, når mindst 3/4 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor og forudsat, at sagens behandling har været bekendtgjort i indkaldelsen til mødet. Det udelukkede medlem har dog ret til at appellere til førstkommende generalforsamling, hvortil medlemmet har adgang med ret til at afgive stemme.

§ 5.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned og indvarsles mindst 14 dage forud ved meddelelse til alle medlemmer - så vidt muligt ved bekendtgørelse i medlemsbladet eller i et nyhedsbrev, evt. tillige i et eller flere lokale blade efter bestyrelsens skøn. Såfremt medlemsbladet efter normal distributionsmetode på grund af fejl ikke er kommet enkelte medlemmer i hænde, kan dette ikke virke hindrende på indvarslingens lovlighed.
Indvarslingen skal indeholde en angivelse af dagsordenen; men en reference til efterstående § 7 er dog tilstrækkelig.
Sager og forslag, som ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, må med skriftlig motivering være indgivet til formanden senest 8 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder dette fornødent eller når mindst 25 medlemmer fremsætter begæring herom. En sådan begæring skal indeholde skriftligt motiveret forslag til dagsordenen.
Skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes, skal indkaldelse foregå som anført for den årlige generalforsamling.
Når indkaldelse sker ifølge begæring af medlemmer, skal varslet være mindst 10 dage og generalforsamlingens afholdelse skal finde sted senest 30 dage efter begæringens fremsættelse. Der skal i dagsordenen anføres hvilke emner, der ønskes behandlet.

§ 6.

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningens anliggender. Kun den kan give, ophæve og forandre vedtægterne.

§ 7.

Den årlige generalforsamlings dagsorden skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
  4. Valg i henhold til § 9.
  5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  6. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

§ 8.

På generalforsamlinger kan stemme kun afgives ved personlig nærværelse. For at være stemmeberettiget skal man være registreret medlem og have indbetalt kontingent senest på dagen, hvor generalforsamlingens afholdes.
De foreliggende sager afgøres i almindelighed ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Til vedtægternes forandring og til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og at beslutning tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis generalforsamlingen ikke er således beslutningsdygtig, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, bliver en ny generalforsamling at afholde senest 30 dage efter med et varsel af ikke under 10 dage, og på denne generalforsamling kan da beslutning tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal.
Skriftlig afstemning finder sted, hvis det forlanges af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer, eller hvis dirigenten finder dette fornødent.

§ 9.

Foreningens bestyrelse består af mindst 5 og højst 9 medlemmer, Den vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand og kasserer, og den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Om nødvendigt kan lønnet medhjælp antages.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår ordinært med halvdelen - eller så nær halvdelen som muligt - hvert år. Genvalg kan finde sted.
Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling.
Over forhandlinger på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder føres et referat.
Foreningen tegnes af formanden og to andre medlemmer af bestyrelsen i forening.


 § 10.

Bestyrelsen styrer foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Den bestemmer selv sin forretningsorden. Dens møder ledes af formanden og i hans forfald af næstformanden. Ved stemmelighed afgør den ledendes stemme udfaldet.
Bestyrelsen kan til almindelige bestyrelsesmøder samt til udvalgsmøder tilkalde medlemmer udenfor bestyrelsen, ligesom den kan indbyde ikke-medlemmer til foreningens møder og sammenkomster, samt indbyde repræsentanter for bestyrelserne for andre grundejerforeninger (jfr. § 2.) til at overvære foreningens generalforsamlinger.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når han finder det formålstjenligt, eller når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelse skal så vidt muligt ske med 3 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.

§ 11.

Kassereren afslutter årsregnskabet pr. 31. december hvert år. Det afsluttede regnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse forinden revision foretages. Eventuelle revisionsbemærkninger skal forelægges bestyrelsen til underskrift.
Regnskabet skal være offentliggjort for foreningens medlemmer før generalforsamlingens afholdelse i f.eks. et nyhedsbrev til foreningens medlemmer eller på foreningens hjemmeside.

§ 12.

Dyssegaards Grundejerforening overholder den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, kaldet persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018 (også benævnt GPDR General Data Protection Regulation).

§ 13.

Såfremt foreningens aktiver ved foreningens ophør eller i anden anledning realiseres, således at udbetaling til medlemmerne skal finde sted, fordeles beløbet ligeligt mellem de medlemmer, der på det pågældende tidspunkt er medlem af foreningen.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27. maj 1943, med ændringer af 12.maj 1971, og senest 16. maj 2019.

Sidst redigeret af Mogens Laursen den 23.marts 2023